Activiteiten

Activiteiten voor en door leden


Organiseren van:

  • ALV
  • Nationale schoonmaakdag
  • Zomer/Winter tellingen
  • Kleiduifschieten
  • BBQ
  • Kraaiendag
De algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt minimaal een keer per jaar plaats. Gewoonlijk wordt daarvoor het voorjaar gekozen, omdat dan tevens de financiƫle cijfers over het afgelopen jaar bekend zijn. E.e.a. is vastgelegd in de statuten van de WBE. De macht en kracht van de vereniging ligt bij de ALV. De dagelijkse gang van zaken is overgedragen aan het bestuur. Het bestuur moet jaarlijks op de ALV verslag uitbrengen en verantwoording afleggen aan de leden, over het door hen gevoerde beleid. Op de ALV kan elk lid zaken ter behandeling naar voren brengen. Voor het bestuur is het prettig deze zaken schriftelijk vooraf te ontvangen. Voor uitgebreidere informatie over alle zaken aangaande de ALV, zie hiervoor: WBE-bestuur-downloads-Statuten- gebruik de zoekfunctie, voer in: algemene ledenvergadering en vind de 29 overeenkomsten.

Zaken die jaarlijks bij de ALV op de agenda komen staan zijn:

1 Opening door de voorzitter.

2 Verslag van de vorige A.L.V.

3 Jaarverslag. (wordt toegezonden of uitgereikt)

4 Financieel. (wordt toegezonden of uitgereikt)

5 Verslag kascontrolecommissie.

6 Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie.

7 Vaststelling begroting voor het komende jaar, contributie en bijdrage/ha.

8 Bestuursverkiezing. Volgens het schema zijn leden aftredend.

9 Afschotgegevens en wildtellingen.

10 Activiteiten van, voor en door de WBE.

12 Mededelingen.

13 Rondvraag.

14 Sluiting van de vergadering.


Nationale schoonmaakdag

De derde zaterdag in maart is binnen jagend Nederland uitgeroepen tot landelijke schoonmaakdag. Op deze dag worden landelijk door diverse jagersverenigingen zwerfvuil verzameld uit het groene buitengebied. Binnen het werkgebied van WBE Alblasserwaard-West worden daarvoor 5 verzamelplaatsen aangewezen, waarin het verzamelde vuil gratis kan worden gedeponeerd. Elke jachthouder is verantwoordelijk voor zijn eigen jachtveld en hij kan het verzamelde zwerfvuil op een van beide locaties kwijt. De containers zijn alleen op de derde zaterdag in maart hiervoor beschikbaar. Tijdens de ALV wordt nog nadere of aanvullende informatie over deze dag verstrekt.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.